Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

Vào mùa cước điện thoại giá đổi thẻ sẽ tốt hơn, có hỗ trợ phí (chiết khấu) đổi thẻ 1 giá cả tháng

☘ Hệ thống Nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo, nếu sử dụng sẽ khoá tài khoản.

- Trường hợp chọn Sai mệnh giá: Nếu mệnh giá chọn nhỏ hơn mệnh giá thực sẽ chỉ chấp nhận theo mệnh giá Chọn. Và phạt 10% số tiền nhận được

Miễn phí hỗ trợ 24/24 kết nối tự động API cho Web Shop Game, App Game và các dịch vụ thanh toán...

Bảng phí đổi thẻ

Nhóm khách 5,000đ 5,001đ 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý/API 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 34% 34%
Thành viên 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 34% 34%
Nhóm khách 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý/API 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm khách 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại lý/API 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Thành viên 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Nhóm khách 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý/API 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Thành viên 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm khách 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Đại lý/API 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm khách 5,000đ 5,001đ 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại lý/API 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 34% 34%
Thành viên 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 34% 34%

- Lịch sử Đổi thẻ cào tại đây