Cam kết không nuốt thẻ khi kết nối API thanh toán tự động

  •  Không nhận thẻ nguồn gốc vi phạm pháp luật (lừa đảo, trộm cắp...) cố tình đổi sẽ khóa tài khoản
  • Chọn Sai mệnh giá sẽ chấp nhận theo mệnh giá nhỏ hơn và KHÔNG PHẠT
  • Lịch sử đổi thẻ tại đây
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
VIP 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Thành viên 16 % 16 % 16 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
VIP 13 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thành viên 13.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 %
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 12 % 12 % 12 % 12 % 16 % 17 % 17 % 17 %
VIP 15.5 % 15.5 % 15.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 18.5 % 18.5 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
VIP 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Thành viên 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
VIP 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Nhóm 2,000,000đ 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
VIP 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Thành viên 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 13 % 12 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
VIP 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Nhóm 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ
VIP TỔNG 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
VIP 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %