Đổi thẻ cào ra VNĐ/ATM, rút tiền miễn phí nhận được ngay 24/24

 Cam kết không nuốt thẻ khi kết nối API thanh toán tự động

  •  Không nhận thẻ nguồn gốc vi phạm pháp luật (lừa đảo, trộm cắp...) cố tình đổi sẽ khóa tài khoản
  • Chọn Sai mệnh giá sẽ chấp nhận theo mệnh giá nhỏ hơn và KHÔNG PHẠT
  • Lịch sử đổi thẻ tại đây
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 19% 19% 18% 20% 21% 21% 21% 21% 21%
Thành viên 19.5% 19.5% 19% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 22% 22% 22%
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Thành viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
VIP 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 2,000,000đ 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
VIP 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Thành viên 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
VIP 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ
VIP TỔNG 15% 15% 15% 15% 15%
VIP 17% 17% 17% 20% 20%
Thành viên 18% 18% 18% 20% 20%