• Hệ thống nạp SMS có thể nạp tất cả các dịch vụ SMS từ Game đến dịch vụ giá trị khác
  • Nếu gặp lỗi cú pháp, xin hay gửi cú pháp mới cho Admin để update thêm cú pháp
  • Lịch sử nạp SMS Game tại đây
Bảng phí nạp game