• Hệ thống nạp SMS có thể nạp tất cả các dịch vụ SMS từ Game đến dịch vụ giá trị khác
  • Nếu gặp lỗi cú pháp, xin hay gửi cú pháp mới cho Admin để update thêm cú pháp
  • Lịch sử nạp SMS Game tại đây
Bảng phí nạp game
Loại 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 10,000 VND 500,000 VND 50,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 250,000 VND 55,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 15,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 15,000 VND 5,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 50,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 30,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 20,000 VND 200,000 VND 50,000 VND 500,000 VND 10,000 VND 20,000 VND 50,000 VND 100,000 VND 200,000 VND 500,000 VND 20,000 VND 50,000 VND 10,000 VND 100,000 VND 200,000 VND 500,000 VND 55,000 VND 50,000 VND 250,000 VND